Category Archives: MEMS

MEMS

/ MEMS

MEMS quán tính tạo đột phá trong ứng dụng với năm loại cảm biến chuyển động – Phần 2: Ứng dụng


(Xem Phần 1: Giới thiệu MEMS quán tính) Ứng dụng của cảm biến gia tốc trong việc cải thiện mức độ tiện dụng và tiết kiệm điện năng Trong phần trước của bài viết chúng ta đã bàn tới vai trò

/ MEMS

MEMS quán tính tạo đột phá trong ứng dụng với năm loại cảm biến chuyển động – Phần 2: Ứng dụng


(Xem Phần 1: Giới thiệu MEMS quán tính) Ứng dụng của cảm biến gia tốc trong việc cải thiện mức độ tiện dụng và tiết kiệm điện năng Trong phần trước của bài viết chúng ta đã bàn tới vai trò

/ MEMS

MEMS quán tính tạo đột phá trong ứng dụng với năm loại cảm biến chuyển động – Phần 1: Giới thiệu


Sự xuất hiện của các cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển (thiết bị đo góc hay gia tốc góc) dựa trên công nghệ MEMS (Microelectromechanical system), có giá thành rẻ và đáng tin cậy tạo điều kiện

/ MEMS

MEMS quán tính tạo đột phá trong ứng dụng với năm loại cảm biến chuyển động – Phần 1: Giới thiệu


Sự xuất hiện của các cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển (thiết bị đo góc hay gia tốc góc) dựa trên công nghệ MEMS (Microelectromechanical system), có giá thành rẻ và đáng tin cậy tạo điều kiện

/ MEMS

Ứng dụng của cảm biến MEMS trong y tế – Phần 3: Lựa chọn cảm biến


Ghi chú: Bài dịch này là một phần trong loạt 3 bài giới thiệu về ứng dụng của cảm biến MEMS trong y tế. Phần 1: Giới thiệu Phần 2: Cảm biến chuyển động Phần 3: Lựa chọn cảm biến Cơ

/ MEMS

Ứng dụng của cảm biến MEMS trong y tế – Phần 3: Lựa chọn cảm biến


Ghi chú: Bài dịch này là một phần trong loạt 3 bài giới thiệu về ứng dụng của cảm biến MEMS trong y tế. Phần 1: Giới thiệu Phần 2: Cảm biến chuyển động Phần 3: Lựa chọn cảm biến Cơ

/ MEMS

Ứng dụng của cảm biến MEMS trong y tế – Phần 2: Cảm biến chuyển động


Ghi chú: Bài dịch này là một phần trong loạt 3 bài giới thiệu về ứng dụng của cảm biến MEMS trong y tế. Phần 1: Giới thiệu Phần 2: Cảm biến chuyển động Phần 3: Lựa chọn cảm biến Các

/ MEMS

Ứng dụng của cảm biến MEMS trong y tế – Phần 2: Cảm biến chuyển động


Ghi chú: Bài dịch này là một phần trong loạt 3 bài giới thiệu về ứng dụng của cảm biến MEMS trong y tế. Phần 1: Giới thiệu Phần 2: Cảm biến chuyển động Phần 3: Lựa chọn cảm biến Các

/ MEMS

Ứng dụng của cảm biến MEMS trong y tế – Phần 1: Giới thiệu


Ghi chú: Bài dịch này là một phần trong loạt 3 bài giới thiệu về ứng dụng của cảm biến MEMS trong y tế. Phần 1: Giới thiệu Phần 2: Cảm biến chuyển động Phần 3: Lựa chọn cảm biến Cảm

/ MEMS

Ứng dụng của cảm biến MEMS trong y tế – Phần 1: Giới thiệu


Ghi chú: Bài dịch này là một phần trong loạt 3 bài giới thiệu về ứng dụng của cảm biến MEMS trong y tế. Phần 1: Giới thiệu Phần 2: Cảm biến chuyển động Phần 3: Lựa chọn cảm biến Cảm