Posts Tagged: lab-on-fiber

Phòng xét nghiệm sinh hoá trên đầu một sợi quang


Các cảm biến lab-on-fiber (phòng xét nghiệm trên sợi quang) có thể giám sát môi trường và tìm kiếm bệnh tật bên trong cơ thể chúng ta. Hãy nhớ lại lần thử máu cuối cùng của bạn xem. Có thể

Phòng xét nghiệm sinh hoá trên đầu một sợi quang


Các cảm biến lab-on-fiber (phòng xét nghiệm trên sợi quang) có thể giám sát môi trường và tìm kiếm bệnh tật bên trong cơ thể chúng ta. Hãy nhớ lại lần thử máu cuối cùng của bạn xem. Có thể