Category Archives: Bảo mật

Security

Bitcoin: Đồng tiền vô chính phủ – Phần 1: Lịch sử tiền tệ kỹ thuật số


Bitcoin đã làm thế nào để bảo vệ tính riêng tư của người dùng trong các giao dịch điện tử. Bài viết được chia làm 3 phần: Phần 1: Lịch sử tiền tệ kỹ thuật số Phần 2: “Thợ mỏ” và

Bitcoin: Đồng tiền vô chính phủ – Phần 1: Lịch sử tiền tệ kỹ thuật số


Bitcoin đã làm thế nào để bảo vệ tính riêng tư của người dùng trong các giao dịch điện tử. Bài viết được chia làm 3 phần: Phần 1: Lịch sử tiền tệ kỹ thuật số Phần 2: “Thợ mỏ” và